Page cover image

Thông tin buổi học

Hướng dẫn học viên xem thông tin buổi học và cập nhật tin tức, tài liệu, cũng như ý kiến, nhận xét của giáo viên về bạn của buổi học đó

Bước 1: Mở lớp học cần xem thông tin chi tiết buổi học (Xem lại hướng dẫn tại mục Thông tin lớp học)

Bước 2: Click vào ngày học của buổi học cần xem thông tin. Buổi học ngày hôm đó sẽ hiển thị ngay dưới thời khóa biểu.

Bước 3: Click chọn buổi học (Ví dụ: Buổi 7). Tất cả các thông tin về buổi họ sẽ hiện ra như sau

Last updated