Chi tiết lớp học

Bước 1: Trên trang Lớp học, Click vào tên lớp học cần xem thông tin chi tiết

Bước 2: Xem thông tin lớp học

Toàn bộ thông tin về lớp học của bạn hiện lên, bao gồm tất cả về Tổng quan, Thành viên, Buổi học, Bài tập và Tài liệu của lớp

Last updated