Page cover image

Lịch sử hóa đơn ghi danh

Để xem lịch sử các hóa đơn ghi danh, người dùng thực hiện các thao tác sau

Bước 1: Từ Thanh Menu => Chọn Học phí => Chọn Hóa đơn

Bước 2: Chọn tab trạng thái của hóa đơn bao gồm Đã Xác Nhận hay Chờ Xác Nhận

Bước 3: Thẻ hóa đơn hiển thị các thông tin chi tiết của hóa đơn bao gồm

  • Lớp học

  • Gói học phí

  • Ngày bắt đầu

  • Số tiền

  • Phương thức thanh toán

  • Ngày thanh toán

Last updated